Plnenie oznamovacích povinností na úseku verejného zdravotníctva

Služba je určená pre právnickú osobu alebo  fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou ochrany verejného zdravia, ktorá  má  v určených prípadoch možnosť splniť povinnosť predkladať oznámenia.

Povinnosť podať oznámenie  vyplývajúce z legislatívy je v prípade, ak vykonávate uvedené činnosti v oblasti verejného zdravia:

 • Oznámenie organizovania hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia 
 • Oznámenie o umiestnení celkovej náhrady stravy na účely regulácie hmotnosti na trh v SR
 • Oznámenie o umiestnení potraviny na osobitné lekárske účely na trh v SR
 • Oznámenie o umiestnení  počiatočnej dojčenskej výživy na trh v SR
 • Oznámenie o umiestnení   následnej dojčenskej výživy na trh v SR
 • Oznámenie o umiestnení výživového doplnku na trh v SR,
 • Predkladanie výsledkov kontroly kvality vody na kúpanie
 • Predkladanie výsledkov kontroly kvality pitnej vody
 • Oznámenie o prekročení najvyššej medznej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody
 • Oznámenie o prekročení  medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody na kúpanie
 • Oznámenie o incidente
 • Oznámenie o zmene vo vodárenskej úprave pitnej vody
 • Oznámenie o oslobodení od povinnosti vypracovať manažment rizík zásobovania pitnou vodou 
 • Oznámenie o  zmene miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania
 • Oznámenie o  nedodržaní odporúčanej hodnoty látky alebo zlúčeniny zo zoznamu sledovaných látok alebo zlúčenín 
 • Oznámenie odstraňovania azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
 • Ohlasovanie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov
 • Oznámenie zmien v oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1,2,3 alebo 4
 • Oznámenie dovozu potravín z tretích krajín
 • Oznámenie o konaní zotavovacieho podujatia pre deti a mládež 

Podrobné informácie o službe nájdete v detailnom popise služby.

Formuláre

Informácie

K oznámeniu je potrebné doložiť príslušné dokumenty. Viac informácií k prílohám nájdete pri jednotlivých formulároch.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku okrem oznamovacej povinnosti výživových doplnkov. V prípade elektronického podania prostredníctvom www.slovensko.sk vrátane príloh je pri uvedenej službe sadzba poplatku  50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka.

Výsledkom je obdržanie úradného listu o potvrdení splnenia oznamovacej povinnosti. 

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím podnikateľskej činnosti alebo v jej priebehu splniť si v termínoch stanovených zákonom oznamovaciu povinnosť podaním príslušného oznámenia/ohlásenia. Neplnenie alebo porušenie povinnosti v oblasti verejného zdravia je spojené so sankciami.